Thursday, July 7, 2022
More
  HomeAbout Us

  trick of the trade

   

  คือบริษัทที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ และการวางระบบด้านการขาย การกระจายสินค้าให้กับกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค เราทำงานภายใต้แนวคิด ที่ว่า ระบบและวิธีการกระจายสินค้าที่เหมาะสม คือกลไกที่สำคัญที่สุดของการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน และลูกค้าของเราจะต้องเป็นผู้ กำหนดกลยุทธ์และรูปแบบ การขาย สำหรับผลิตภัณฑ์ของตนเอง ไม่ใช่ให้กลไกตลาดเป็นผู้กำหนด

  our principle

  เราเชื่อมั่นว่าการวางรากฐานระบบการขายและการกระจายสินค้าที่ถูกต้อง เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ทุกธุรกิจ สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน นั่นคือการเติบโต ทั้งทางด้านยอดขายและกำไรในระดับที่น่าพอใจจากประสบการณ์การทำงานในด้านการบริหารการขายและช่องทางการจัดจำหน่ายร่วมกับธุรกิจและองค์กรต่างๆมากว่า 20 ปี เรามองเห็นธุรกิจขนาดใหญ่มากมายที่ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจมูลค่ามหาศาลเพราะมีการบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายที่ไม่เหมาะสม และในขณะเดียวกัน เราได้เห็นธุรกิจขนาดเล็กจำนวนไม่น้อยที่สามารถ เจริญเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดเพียงแค่องค์กรเหล่านั้น มีการเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายที่เหมาะสมกับสินค้าและศักยภาพของตนเอง

  Latest Articles